Prueba de tabla

OBXECTIVOS

Corresponsabilizar ao alumnado no goberno da clase

Elexir, con seriedade e responsabilidade, aos representantes do grupo

Tomar conciencia da importancia da participación democrática

CONTIDOS

Conceptuais

Funcións do delegado/a

Dereito constitucional de poder ser elector e elixido

 

Procedimentales

Exercitación do dereito a voto

Estudo das funcións do delegado/a

 

Actitudinais

– Actitude de participación
seria e responsable ante un dereito/deber

– Exercitación e valoración dos dereitos democráticos no ámbito escolar

 

 

DESENVOLVEMENTO


1º- Motivación:

Cada curso, en cada grupo elíxese a un/a delegado/a de clase e un subdelegado/a, o cal, en ausencia dun, o outro terá a mesma categoría.

2º- “Elixo con responsabilidade ao delegado/a”:

Cáles son as caracteristicas dun bo delegado??

“Tormenta de ideas”: Escríbese na pizarra entre todos, as características que se considere que debe ter un bo delegado/a, por exemplo: que sexa un bo compañero/a, que sexa unha persoa seria e responsable, etc.

Despois, consensúanse entre todos incluído o titor/a, elaborando unha lista común, onde se recollan as características do delegado/a, baixo o título “O meu delegado/a debe ser”…Por exemplo:

– Que sexan bos compañeros

– Que teñan unha boa relación entre eles

– Que teñan iniciativas

– Que sexan serios e responsables

– Que respecten aos demás e fáganse respectar por todos.

– Que coiden o material e as instalacións do centro

– Que colaboren co titor/a en a resolución de problemas no grupo

3º- Funcións dos delegados:

“Qué funcións deberán asumir os delegados de clase?

Según a normativa educativa, o delegado e delegada han de asumir as seguintes funcións:

– Asistir e participar activamente nas reunións de Delegados que convoque o Equipo Directivo.

– Expor ao titor/a, en primeira instancia, ou aos Coordinadores e Dirección Pedagógica, as suxestións, inquietudes e reclamacións do grupo ao que representan.

– Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu grupo, intermediando, en colaboración co titor/a, na s olución de conflitosque poidan xurdir no grupo.

– Colaborar nas propostas do profesorado para o bo funcionamento do grupo

– Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do colexio.

Ademáis, no noso Centro:

– Acompañar a calquera compañeiro que teña que saír do Centro e o veñan recoller.

– Acompañar a calquera compañeiro que sexa derivado á aula de convivencia co profesor de garda.

– Acompañar a calquera compañeiro que non se atope ben.

Cesamento dos delegados do grupo:

– Os delegados poderán ser revogados, previo informe razoado dirixido ao titor, pola maioría absoluta do alumnado do grupo que os elixiron. Do mesmo xeito, podrán exercer devandito dereito o titor/a e o Equipo Directivo en caso de incumprimento das súas funcións. Nese caso procederase á convocatoria de novas eleccións no prazo de 15 días.

4º- Elección de candidatos/as:

Preguntarase se, vistas as condicións anteriores e co compromiso de levalas a cabo, hai algún alumno que queira voluntariamente presentarse candidato.

No caso de que non haxa candidatos, procederase a escribir nunha folla, de forma individual e anónima, os alumnos e alumnas que consideren mellores candidatos.

Recolleranse as papeletas e escribiranse na pizarra os posibles candidatos e as posibles candidatas.

5º- Procedemento para a elección dos delegados:

Explicación do proceso de votación:

1º- Constitución da “Mesa electoral”: estará formada polo titor/a, que será o presidente/a e o alumno/a más mozo da clase, que será o secretario (para maior axilidade no procedemento sería mellor que xa o busque o titor/a previamente). Situarase na mesa do profesor/a.

2º- A votación será individual e secreta, cada un dos alumnos/as, escribirá nunha papeleta en branco, o nome de dous candidatos, non será
obrigatorio cubrir ambos, aínda que o titor/a debe insistir na relevancia do proceso democrático, é dicir, que se manifeste a opinión de todos/as. Unha vez que terminen, procederán, de forma ordenada e un por un, a depositar as súas papeletas no obxecto que se habilite como urna.

3º- O presidente da Mesa electoral lerá os votos e o secretario/a fará o reconto para cada candidato na lousa.

4º- Serán elixidos delegados os candidatos con más do 50% dos votos, de modo que se na primeira votación o candidato e/ou candidata más
votados non teñen maioría absoluta, deberá procederse á votación entre os dous candidatos/as máis votados/as previamente.

*Aínda que este procedemento pareza máis complicado que a simple elección do candidato e candidata con maior número de votos, hai que considerar que é más efectivo de face a unha elección máis responsable, xa que minimiza o risco de que se elixa ao candidato e candidata menos cualificados para o posto.

6º- Elaboración do acta de elección do delegado e delegada de grupo (exemplo):

Antes de cubrir o acta, explícaselle ao alumnado a finalidade da mesma.

A cubrirá o titor/a e a asinarán: os delegados e o titor/a.

ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS

Centro________________________________________________________________________

Curso_______________ Gupo________ Data______________
Nº de alumnos____________

Proclamados os candidatos e realizadas as votacións, prodúcense os
seguintes resultados:

ALUMNOS ALUMNAS

1. _________________________ ____ votos 1. ________________________ ____ voto

2. _________________________ ____ votos 2. ________________________ ____ votos

3. _________________________ ____ votos 3. ________________________ ____ votos

4. _________________________ ____ votos 4. ________________________ ____ votos

5. _________________________ ____ votos 5. ________________________ ____ votos

6. _________________________ ____ votos 6. ________________________ ____ votos

A tenor dos devanditos resultados, resultan electos os seguintes alumnos/as, quen,
asinando este acta, toman posesión do seu cargo correspondente:

Delegado/a__________________________________________________________

Delegado/a__________________________________________________________

E para que conste, levanto este Acta, co decatado e aceptación de funcións por parte dos candidatos electos, o que como Titor/a asino.

DELEGADO/A

DELEGADO/A

____________a__________de Outubro de 2010

O TITOR/A